•  
  •  
  •  
  •  
 

Shri Varisen Sagar Ji  M. S.


 

Birth 14 Nov 1946
Deeksha 20 Aug 1988
Deeksha Guru Shri 108 Elacharya Shanti Sagar Ji Maharaj
Prerna Guru Shri 108 Acharya Vidhya SagarJi Maharaj

 

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R2912