•  
  •  
  •  
  •  
 

Shri 108 Samay Sagarji M. S.

 

 

Name Before Diksha Shanti Nathji Jain
Birth Date 27-10-1958
Birth Place Sadlaga, Belgaon, Karnataka
Father's Name Shri Mallappa Jain (Muni Shri 108 Malli Sagarji M. S.)
Mother's Name Smt. Shrimati Jain (Aaryika Samay Matiji M. S.)
Education High School
Kshullak Diksha 18-12-1975
Kshullak Diksha Place Siddha Kshetra Sonagiriji
Ailak Diksha 31-10-1978
Ailak Diksha Place Siddha Kshetra Naina Giri
Muni Diksha 08-03-1980
Muni Diksha Guru Aacharya Shri 108 Vidya Sagarji M. S.
Muni Diksha Place Siddha Kshetra Drongiri  

 

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R070319