•  
  •  
  •  
  •  
 

Kailash Parvat Jain Tirth - Bh. Abhinandanswami

New Jersey, USA

 Address : Kailash Parvat Jain Temple Shree Abhinandan Swami 7020, Polk Street 16, Guttengerg, N. J - 07093 U. S. A.

 This Jain temple was established in 1993 by Jain Mahila Sant Kumari Satyavati.

 

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R100818