Welcome to Jainsamaj.org - Jainism Global Resource Center - Jain community, jainism, jain temple , tirtha, prayers,?jainism, jain religion, dedication, websites, other
.
 Jain Websites

 

Ahimsa Foundation. 21, Skipper House,
9, Pusa, Road, New Delhi -5
Phone : 91-11-2875-4012 & 13,
E-Mail : ahimsa@jainsamaj.org
Jodhpur Off. 44, Sardar Club Scheme,
Jodhpur, Rajasthan
E-Mail : ahimsatimes@jainsamaj.org